Per rezervime deri 1 muaj perpara mberritjes

  • Parapagim te 30% te shumes totale
  • 70%-shi i mbetur duhet te paguhet jo me vone se 4 jave nga mberritja
  • Parapagimi nuk eshte i rimbursueshem ne rast anullimi 

Per rezervime brenda 4 javeve

  • 100% e shumes duhet te paguhet ne momentin e rezervimit
  • Ne rast anullimi do të zbatohet nje denim prej 50% të totalit